మోనిత చనిపోలేదు.. బతికే ఉంది.. చనిపోయినట్టు ఎందుకు మోనిత యాక్ట్ చేస్తోంది? ఎందుకు ఎవ్వరికీ కనిపించకుండా బతుకుతోంది?