తులసి తన చిన్నప్పటి మెమోరీస్ అన్నింటినీ గుర్తుకు తెచ్చుకుంటుంది

కట్ చేస్తే పేపర్ చదువుతూనే పరందామయ్య.. నిద్రపోతూ ఉంటాడు