ఇంటింటి గృహలక్ష్మి తులసి తెలుసా అంటే మాత్రం ఎస్ అంటారు

 ఇంటింటి గృహలక్ష్మి సీరియల్ హీరోయిన్ తులసి గురించే కొన్ని విష‌యాలు

 నిజానికి తులసి పాత తరం హీరోయిన్

చాలా ఏళ్లకు మళ్లీ సీరియల్ నటిగా బుల్లితెర మీదికి వచ్చింది

నా ముడుపు మీద ఆశ పెట్టుకోవాలన్నమాట అని అంటుంది