జ్ఞానాంబ ముందు అడ్డంగా దొరికిపోయిన రామా, జానకి. ఇద్దరినీ ఇంట్లో నుంచి జ్ఞానాంబ గెంటేస్తుందా?

ఖార్ఖానాలో జానకి లేదనే విషయాన్ని తెలుసుకున్న మల్లిక