రామా, జానకి.. ఇద్దరినీ ఇంట్లో నుంచి వెళ్లగొట్టిన జ్ఞానాంబ.. జానకి డిగ్రీ చదివిన విషయం కూడా తెలిసి జ్ఞానాంబ ఏం చేసిందంటే?

రామా

జ్ఞానాంబ

తెల్లారగానే ఇంటికి వెళ్లిన రామా, జానకి

రామా, జానకి.. ఇద్దరూ జ్ఞానాంబకు చూసి షాక్ అవుతారు

ఎక్కడికి వెళ్లారు.. అంటూ రామా, జానకిని ప్రశ్నించిన జ్ఞానాంబ

మధ్యలో మల్లిక కలుగజేసుకొని అగ్నికి ఆజ్యం పోసింది

తల్లిని బతిమిలాడిన రామా

రాత్రంతా ఖార్ఖానాలోనే దిగాలుగా కూర్చున్న రామా, జానకి