జానకి చదువు విషయం తెలుసుకున్న జ్ఞానాంబ ఏం చేసింది?

ఈయన ఏంటి.. ఇలా చెప్పాడు అని జానకి కూడా షాక్

పనివాళ్ల కోసం రంగయ్య దగ్గరికి వెళ్లిన మల్లిక

అందయో అని కొంచెం టెన్షన్ పడ్డాను. ఇక నుంచి నాకు ఎటువంటి టెన్షన్ లేదు

జానకిని చూసి మురిసిపోయిన జ్ఞానాంబ

నీ మీద నాకు పూర్తి నమ్మకం కలిగింది. నీ తెలివి తేటలతో ఈ ఇంటిని నడిపించగలవు..

Janaki Kalaganaledu 30 Aug Monday Episode Highlights