జానకిని మెచ్చుకున్న జ్ఞానాంబ..

అయినా మనసులో బాధపడ్డ జానకి? ఎందుకు?

జానకిని మెచ్చుకున్న జ్ఞానాంబ.. తట్టుకోలేకపోయిన మల్లిక..

టవల్ తో రామా ముఖాన్ని తూడ్చుతుంది జానకి