మోనిత మెడలో కార్తీక్ తాళి కడుతాడా?

 తన కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డతో మాట్లాడిన మోనిత

మరోసారి పిల్లలకు వార్నింగ్ ఇచ్చిన సౌందర్య

నేను నేరం చేయలేదని నువ్వు నమ్ముతన్నావా? దీప అని అడిగిన కార్తీక్