కోర్టుకు మోనిత, దీప బయలుదేరుతుండగా?

కోర్టులో భోజన విరామ సమయం రావడంతో..

నువ్వు కోర్టుకు చెప్పుకోవాల్సింది ఏదైనా ఉందా..

తీర్పు చెప్పేముందు

నేను కోర్టుకు వస్తా.. లొంగిపోతా అని చెప్పిన మోనిత

మోనిత తలకు గురి పెడుతుంది

మోనిత బతికే ఉంది అనడానికి నా దగ్గర బలమైన..

కట్ చేస్తే.. దీప.. ముఖ్యమైన సాక్ష్యాన్ని కోర్టుకు..