మోనితకు దూరంగా యూఎస్ వెళ్లిపోవాలనుకున్న కార్తీక్..

కార్తీక్ ఇంటికి వెళ్లి పిల్లలతో సరదాగా గడుపుతుంటాడు.

సమస్య ఇంకా పూర్తిగా తీరిపోలేదు..

పిల్లలతో కార్తీక్ ఉండటం చూసి ఆనంద రావు ఆనందంతో..

మోనిత మీద జాలి పడ్డ దీప..

నా కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డ కోసం అయినా తనను..

మోనిత మీద చార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేయాలంటూ చెప్పిన రోషిణి..

నువ్వు బయటికి వెళ్తుంటేనే నాకు ఏదో అవుతోంది..