మోనితే హిమను చంపించిందని కోర్టులో రుజువు చేయలేకపోయిన కార్తీక్, దీప..

మలుపు తిరిగిన మోనిత కేసు.. మోనిత నిర్దోషిగా విడుదల అవుతుందా?

మోనిత కేసు కోర్టులో విచారణ..

దేవుడి మీద ఒట్టు వేసి.. అని అనేసరికి.. క్షమించాలి.. నా దేవుడు కార్తీక్.

ఇప్పటి దాకా నాకు ఒక్క వరం ఇవ్వకపోయినా..

తన కేసును తానే వాదించుకున్న మోనిత..

అని మోనిత అనగానే.. ఎక్స్ క్యూస్ మీ మిలార్డ్..

దీప ఫోన్ లో ఉన్న వీడియో డిలీట్ కావడంతో..