అంజి వచ్చి సాక్ష్యం చెబితేనే మోనితకు శిక్ష.. అంజి వస్తాడా? కార్తీక్, దీప..

కార్తీక్ ఆగలేక.. తన ఆగడాలు అన్నింటినీ కోర్టుకు విన్నవిస్తాడు...

కార్తీక్ ఆగలేక.. తన ఆగడాలు అన్నింటినీ కోర్టుకు విన్నవిస్తాడు...

కార్తీక్ ఆగలేక.. తన ఆగడాలు అన్నింటినీ కోర్టుకు విన్నవిస్తాడు...

 మోనితకు సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన కార్తీక్..

దీప, నువ్వు ఒక్కటా. దీప..

మోనితకు శిక్ష పడాలంటే.. అంజి రావాల్సిందేనా

అంజి వచ్చి సాక్ష్యం చెబుతాడా? అంజి సాక్ష్యం చెబితే....