మోనిత బిడ్డతో సహా.. ఇంటికి వచ్చేలోపు మనం యూఎస్ వెళ్లిపోదాం..

ఈలోపు దీప, కార్తీక్ ను విడదీయడం కోసం జైలు నుంచే ప్లాన్ వేసిన మోనిత.

జైలు గదిలో గోడల మీద మొత్తం నా కార్తీక్..

నా కార్తీక్.. ఈ చీరలో ఎలా ఉన్నా.. పోలా..

మీ పెద్దోళ్లతోనే మాకు ప్రాబ్లమ్ అని సౌందర్యతో చెప్పిన శౌర్య, హిమ.

ఇన్ని కష్టాలా.. నువ్వో చోట.. నేనో చోట..

ఇన్ని కష్టాలా.. నువ్వో చోట.. నేనో చోట..

మన జీవితాలు ఎన్ని మలుపులు తిరిగాయో కదా..

ఒకటిన్నర సంవత్సరం.. 18 నెలలు కదా..

కార్తీక్.. ఇలాగే నీ ధ్యాసలో హాయిగా శిక్షాకాలం పూర్తి..