మోనిత ఇంటికి దీప.. అక్కడి వాళ్లు చెప్పిన విషయాలకు దీప షాక్

మోనిత క్రిమినల్..అని ఒప్పుకున్న ఏసీపీ..

మీరు చేసిన దారుణాన్ని ఒప్పుకోండి.. అంటుంది ఏసీపీ రోషిణి

శ్రావ్యపై సీరియస్ అయిన ఆదిత్య

నువ్వు ఒక్కసారి కూడా మీ అన్నయ్యను చూడటానికి వెళ్లలేదు ఏంటి?

సౌందర్య అక్కడికి వెళ్లి.. చూస్తే.. శౌర్యకు హైఫివర్ వస్తుంది

మోనిత ఇంటికి దీప.. అక్కడి వాళ్లు చెప్పిన విషయాలకు దీప షాక్?