నేను బతికే ఉన్నా.. అనే విషయం ఏసీపీకి చెబితే.. నీ ఫ్యామిలీలో ఒక్కరు కూడా మిగలరు..

మోనిత మేడమ్ బయటికి వచ్చాక.. దీప గుర్తుపడితే ఎలా?

మోనితను చూసిన దీప..