మోనితను అడ్డంగా పట్టేసుకున్న దీప

ఎస్ఐకి ఫోన్ చేసి.. కార్తీక్ తో..

బెయిల్ దొరకడం కష్టం అని లాయర్ అన్నాడట..

పెళ్లికూతురు నగలను, తాళిని చూసి తెగ..

తాళిని చూసి తెగ మురిసిపోయిన మోనిత..

మెరాలు సర్వీసింగ్ కు ఇచ్చేశాం కదా మేడమ్ అంటుంది రత్నసీత..

మోనితను చూసి షాక్ అయిన దీప

మోనితను చూసి షాక్ అయిన దీప