దీపావళి రోజు ఉప్పు, ఒక రూపాయితో ఇలా చేయండి.. కోటీశ్వరులు అవుతారు..!

డబ్బు సంపాదించడానికి, డబ్బు దాచి పెట్టడానికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఉండాలి