వన భోజనాల్లో సన్నిహితంగా ఉన్న వసుధార, రిషిపై బ్యాడ్ కామెంట్స్..