వసుధార, రిషి బంధం ముడిపడాలంటే మనం కూడా ఒక అడుగు ముందుకు వేయాలి

వసుధార మేడమ్ ను కూడా భోజనానికి రమ్మని చెప్పు అంటాడు రిషి