విలువ దిగజారేలాగా ప్రవర్తించకు అని చెప్పి శృతి, అంకిత.. లాస్యకు వార్నింగ్