తులసి తనతో మాట్లాడిన విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది లాస్య

 ఏం చేయాలన్నా ముందు నా పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అంటుంది లాస్య