మోనితను కోర్టుకు తీసుకొచ్చిన దీప..

మోనిత అరెస్ట్.. కార్తీక్ నిర్దోషిగా విడుదల.. 

ఆ సాక్షి మరెవరో కాదు మైలార్డ్. ఎవరైతే చనిపోయిందని.

మోనిత.. రా అమ్మ.. అని పిలుస్తుంది దీప..

మోనిత.. రా అమ్మ.. అని పిలుస్తుంది దీప..

దీపను మెచ్చుకున్న కోర్టు

ఏసీపీ రోషిణిని మందలించిన కోర్టు..

మోనితను ఎందుకు వదిలేయలేదు..