మోనితకు శిక్ష వేసిన కోర్టు.. జైలులోనే బిడ్డను కనబోతున్న మోనిత..

జైలులోనే బిడ్డను కనబోతున్న మోనిత..

నేరుగా బిడ్డతోనే నీ ఇంటికి వస్తా అని కార్తీక్, దీపకు చాలెంజ్ చేసిన మోనిత

మోనితతో నాకు ఆవిధమైన సంబంధం లేనే లేదు..

మీరు ఇంకా కోర్టుకు చెప్పుకోవాల్సింది ఏమైనా ఉందా..

నేను ఒక అనాథను. చిన్నప్పుడే నా ఆస్తిని మా బాబాయి..

మోనితకు 18 నెలల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించిన కోర్టు..

బిడ్డతో మళ్లీ వస్తా.. అని మోనిత చాలెంజ్..