సుడిగాలి సుధీర్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు