తులసి, సామ్రాట్ ఇద్దరూ షాపింగ్ కు.. అందరూ వాళ్లను చూసి తప్పుగా అనుకుంటారా